Obowiązkowe lektury matura 2023

Pobierz

Jan Parandowski, Mitologia, część I Grecja; Sofokles, Antygona; Jan Kochanowski, Odprawa posłów greckich; William Szekspir, Makbet; Molier, SkąpiecLista lektur obowiązkowych - matura 2023 (rozszerzenie) Antyk.. Do wyboru będą dwie rozprawki (jedna dotycząca lektury obowiązkowej, Egzaminy ustne w roku szkolnym 2021/2022 nie będą obowiązkowe - sesja potrwa od 18 do 20 maja.Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała na swojej stronie internetowej Informatory o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2022/2023.. Od 2023 roku maturzyści.W odróż­nie­niu od matu­ry w for­mu­le obo­wią­zu­ją­cej od 2015 r., na matu­rze 2023 nie ma inter­pre­ta­cji wier­sza, są za to 2 tema­ty do wybo­ru (któ­re mogą przy­jąć 3 róż­ne for­my - roz­wi­nię­cie tego wąt­ku poni­żej).. O egzaminie; Podstawa programowa; Informatory; Arkusze; Harmonogram, komunikaty i informacje; Wyniki, sprawozdania; Materiały dodatkowe; Archiwum; Egzaminy zawodowe.. egzaminów.. Nie jest to jednak jedyna zmiana.. Wyznania (fragmenty) - św. .. Summa teologiczna (fragmenty) - św. .. Renesans.. Oświecenie.. O egzaminie; Podstawa programowa; Informatory - Wyposażenie ośrodków; Arkuszei problematyki lektur obowiązkowych, tj.: 1) Biblia , w tym fragmenty , Księgi RodzajuKsięgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy św.Lektury obowiązkowe na poziomie szkoły podstawowej Pamiętaj o tym, że na maturze obowiązuje Cię również znajomość literatury, omawianej w ostatnich klasach szkoły podstawowej: Jan Kochanowski, wybrane fraszki, Jan Kochanowski, Treny (V, VII, VIII), Ignacy Krasicki, wybrane bajki, Aleksander Fredro, Zemsta, Adam Mickiewicz, Dziady cz. II,Lektury obowiązkowe matura 2023 W przypadku tej strony informacje nie są dostępne.Matura 2022 i 2023 - MEN zapowiada zmiany: obowiązkowy egzmin..

Lektury obowiązkowe - matura 2023.

Matura 2022 - lektury z gwiazdką ze szkoły ponadgimnazjalnej:Zatem uczniowie prawdopodobnie będą musieli się przygotować, że egzaminy z poszczególnych przedmiotów będą sprawdzać wiedzę określoną w podstawach programowych.. Jest to jeden z trzech obowiązkowych egzaminów.Miłosza nie), jednak to nie jest egzamin obowiązkowy (informator CKE o maturze 2023 i 2024 tutaj, lektury s. 9-11).. Ponad­to zda­ją­cy nie będą musie­li czy­tać frag­men­tów tek­stu i odno­sić się do nich w swo­ich wypracowaniachWśród tych lektur, obowiązkowo muszą znaleźć się teksty oznaczone gwiazdką.. Pozytywizm.. Materiały zawierają m.in.: opis wymagań sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, opis arkuszy egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów, zasady oceniania rozwiązań zadań z komentarzami, przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami.w przypadku egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym zdający będą mieli trzy tematy wypracowania do wyboru: dwie rozprawki oraz interpretację tekstu poetyckiego - jeden temat rozprawki ze wskazaną lekturą obowiązkową, drugi temat rozprawki z tekstem spoza kanonu lektur obowiązkowych,Literatura wskazywana w podstawie programowej jako propozycje lektur na poziom rozszerzony z języka polskiego..

...Matura 2023 - lektury obowiązkowe.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Formuła 2012.. Gombrowicz trafił do lektur u schyłku PRL, niedługo przed 1989.. Romantyzm.. Dotychczas liczyła ona 13 pozycji, a wśród nich była m.in. Bogurodzica.. Średniowiecze.. Bogurodzica; 2.. Sofokles - Król Edyp lub Antygona; Mikołaj Sęp Szarzyński - wybrane sonety; William Szekspir - Makbet lub Hamlet; Miguel Cervantes - Don Kichote - fragmentyLektury obowiązkowe na maturze 2021.. O wprowadzenie "Ferdydurke" do szkół ponadpodstawowych zabiegała komisja Solidarności, która negocjowała z komunistycznymi władzami nowy zestaw lektur.Matura 2022 i 2023 - Zmiany.. Jan Kochanowski, wybrane pieśni, treny (inne niż w gimnazjum), psalmy; 3.Egzamin maturalny w Formule 2023.. Horacy, wybrane liryki, np. Wybudowałem pomnik…, Do Leukonoi.. XX-lecie międzywojenne.. Zobacz, co się zmieni ICH 30 marca 2021, 7:01 lista lektur z gwiazdką: Poniżej przedstawiamy spis lektur obowiązkowych, z których mogą pojawić się pytania o treść lub wypracowanie na egzaminie maturalnym: 1.. Na nieco ponad rok przed nowym egzaminem dojrzałości MEiN opublikowało wymagania egzaminacyjne.. Jest decyzja MEN ws.. Biblia (fragmenty: Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów,.. Matura 2023 i 2024 na nowych zasadach.Matura 2021- lektury obowiązkowe..

CKE opublikowała informatory dotyczące egzaminu maturalnego w 2023 roku.

Nowe wymagania zostały przygotowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki ze względu na pandemię koronawirusa i konieczność nauki zdalnej.. W tym roku matura odbędzie się na podstawie wymagań egzaminacyjnych a nie podstawy programowej.. Średniowiecze.. W 2023 roku w przypadku matury rozszerzonej z przedmiotu dodatkowego nie będzie obowiązku zdania.. XX-lecie międzywojenne.. Już w 2023 roku okaże się, jaki efekt przyniosła.. Pani Bovary - Gustaw Flaubert.. Czas na rozwiązanie zadań to 170 minut.. Na podstawowej maturze z polskiego oraz na egzaminie ustnym z polskiego znajdą się zadania sprawdzające znajomość tych lektur obowiązkowych: 1) Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy wg św. Jana; 6) Legenda o św. Aleksym (fragmenty);Lektury obowiązkowe - matura 2023: pełna lista Biblia (frag­men­ty: Księ­ga Rodza­ju, Księ­ga Hio­ba, Księ­ga Kohe­le­ta, Pieśń nad Pie­śnia­mi, Księ­ga Psal­mów,.. Mito­lo­gia (Gre­cja) - Jan Parandowski Ilia­da (frag­men­ty) - Homer Ody­se­ja (frag­men­ty) - Homer Anty­go­na - Sofokles Legen­da o .Lista lektur obowiązkowych - matura 2023 (podstawa) Antyk.. Czas na rozwiązanie zadań to 170 minut.. Piekło) Jak Kochanowski Treny (cały cykl) wybrany wiersz z romantycznej poezji europejskiej (np. Żonkile William Wordswortha)️ Prezentujemy wymagania egzaminacyjne obowiązujące na egzaminie maturalnym przeprowadzanym w roku 2023 i 2024 dla absolwentów 4-letniego liceum ogólnokształcącego oraz 5-letniego technikum.Matura 2022 - lektury z gwiazdą z okresu gimnazjum: Jan Kochanowski: wybrane Fraszki, Treny (V, VII, VIII), Ignacy Krasicki: wybrane bajki, Aleksander Fredro: Zemsta, Adam Mickiewicz, Dziady cz. II, Henryk Sienkiewicz: wybrana powieść historyczna (Quo vadis, Krzyżacy lub Potop)..

Te lektury z gwiazdką musisz znać na maturę z polskiegoMatura 2021 zmiany.

Młoda Polska.. Młoda Polska.. Znacząca zmiana zajdzie m.in. w kanonie lektur.. Zasady dotyczą także matury ustnej i pisemnej na poziomie podstawowym.Matura z języka polskiego w części podstawowej odbędzie się 4 maja 2022 roku (środa) o godz. 9.00. Minister edukacji przedstawił informacje na temat tego, jak będą wyglądały egzaminy: maturalny i ósmoklasisty w 2021, 2022 i .Duże zmiany na maturze od 2023 roku!. Czytać lektury i wkuwać epoki Najwięcej zmian, a co za tym idzie wątpliwości i sprzeciwów pojawiło się przy języku polskim.Usunięcie gimnazjum i wydłużenie edukacji w szkołach podstawowych i średnich było znaczącą zmianą w systemie edukacji.. Od 2023 roku po raz pierwszy do zdania matury na poziomie rozszerzonym obowiązkowe będzie uzyskanie 30% z możliwych do zdobycia punktów.. Współczesność..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt