Olej napędowy kartą charakterystyki

Pobierz

2015/830)Kategoria: oleje napędowe, w tym bunkrowe dla statków Klasyfikacja Carc.. Nazwa handlowa: OLEJ NAPĘDOW Y: Ekodiesel Ultra B,D,F; Olej nap ędowy arktyczny klasy 2; EFECTA DIESEL B,D,F;VERVA ON B,D,F.. Benzyna silnikowa 98 Vigor [M3] 1.. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSI ĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu.. H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.. 1 procent platyna, 1 procent tlenku niklu na tlenku miedzi 1,3-dinitrobenzen .. olej napĘdowy pelet korundowy piask odlewniczy (recyklingowany) popioŁ ze spalarni proszek z liŚci brzozy pyŁ ze skorupy kokosa pyŁ Żelazowy ropa naftowaKARTA CHARAKTERYSTYKI POPIROLITYCZNY OLEJ OPAŁOWY rewizja: 01.08.2011 - wydanie 8 modyfikacje: 01.06.2012 - 8(2) zast ępuje: 01.12.2010 - wydanie 7 3 / 39 2.3 Inne zagro żenia Produkt mo że tworzy ć mieszaniny palne lub pali ć si ę, gdy jest podgrzany do temperatury powy żej temperatury zapłonu.Olej napędowy arktyczny [M3] Olej napędowy.. Data wydania r. Data aktualizacji - 1.. Najwyższą jakość produktów potwierdzają aprobaty producentów: Mercedes-Benz, Volkswagen, Volvo, BMW, Siemens.Dowiedz się więcej o specjalistycznym doradztwie i wsparciu, poznaj konkretne przykłady rozwiązań i usług w obszarze środków smarnych.Karta Charakterystyki zgodna z załącznikiem II do Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) z późniejszymi zmianami ..

home karty charakterystyki.

Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Producent: Adres: Orlen Południe S.A. ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia Telefon/Faks: +48 24 201 00 00 / +48 24 367 74 14Total - karta charakterystyki - olej napędowy .. H351 Podejrzewa się, że powoduje raka.Olej opałowy Eko-C przeznaczony jest jako paliwo do kotłów parowych, kotłów c.o., pieców przemysłowych i technologicznych.. Nafta .Spotykane na rynku krajowym palniki olejowe przeważnie firm zachodnich są przystosowane do spalania oleju opałowego lub oleju napędowego o właściwościach ujętych w PN-76/C-96024 [24] (polski olej), oraz oleju lekkiego EL produkowanego wg normy D1N 51603.OLEJ NAPĘDOW Y Ekodiesel ULTRA B, D, F, Klasa 2; VERVA ON Data sporz ądzenia: 16.12.2005 Aktualizacja: 01.06.2015 Wersja:1 Strona 1 z 11 KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporz ądzona zgodnie z Rozporz ądzeniem UE nr 453/2010 SEKCJA 1.. 140, poz.1171) Data aktualizacji 10.09.2004 Strona 7 z 9 (Xn) PRODUKT SZKODLIWY Zawiera: Olej napędowy; paliwa do silników Diesla; Olej gazowy - niespecyfikowany Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (R):Karta Charakterystyki Zgodna z rozporządzenia (UE) NR 453/2010 Nazwa handlowa : Black Arrow Diesel Skydd dodatek do oleju napedowego Strona 4/12 Data wydania : 07-09-2015 Zastępuje wydanie datowane : 11-08-2014 CHESSOL MSDS SEKCJA 6 POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 6.1.1 Karta charakterystyki zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH)..

Olej napędowy arktyczny Vigor [M3] Olej napędowy.

IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.. Zawiera: Olej nap ędowy; paliwa do silników Diesla 1.2.OLEJ NAPĘDOWY Karta charakterystyki Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 2015/830 Data wydania: 30/09/1999 Wersja: 18.0 Data weryfikacji: 14/06/2018 14/06/2018 PL (polski) 1/11 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1.. Identyfikator produktu Rodzaj produktu chemicznego : SubstancjaJesteśmy jedną z największych korporacji przemysłu naftowego w Europie Środkowo-Wschodniej.. Posiadamy największą w Europie Centralnej sieć stacji paliw zlokalizowaną w Polsce, Niemczech, Czechach i na Litwie.Olej Napędowy.. MZ z dnia 3 lipca 2002r.. Identyfikacja mieszaniny Nazwa handlowa Numer części: Numer materiału: 1.2.KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem WE 1907/2006 TOTAL DIESEL Olej napędowy Strona: 2/17 Wersja: 3 z dnia: 2011-09-29 Data opracowania wersji polskiej: 2012-01-02 Nr karty: 56037 Dyrektywa 67/548/EEC i 1999/45/EC: Pełen tekst zwrotów R powołanych w tej sekcji jest podany w sekcji 16.karty charakterystyki.. 3; R40 Xn; R20, R65 Xi; R38 N; R51/53 Zagrożenia ludzkiego zdrowia Ograniczone dowody działania rakotwórczego..

32 218 87 20 603 052 056 ...W ofercie polskiej firmy jest jednak również olej napędowy premium - Dynamic Diesel.

W dostępnych w sieci kartach charakterystyki Orlen nie podaje temperatury mętnienia ON.1 Data aktualizacji : LOTOS ODMRAŻACZ DO PALIWA ODPAL Strona 1 z 5 Karta Nr L 007 Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego Producent: ORGANIKA-CAR Spółka Akcyjna Adres: Łódź, ul. Teofilowska 54/56 tel.. KARTA CHARAKTERYSTYKI wg rozp.. Pobierz plik Zamów wycenę .. Działa drażniąco na skórę.Karta Charakterystyki stanowi zbiór informacji o niebezpiecznych właściwościach substancji lub mieszaniny oraz zasadach i zaleceniach ich bezpiecznego stosowania.. (oznaczenie kodowe CN 2710 19 41) Olej napędowy jest mieszaniną węglowodorów parafinowych, naftenowych i aromatycznych, wydzielonych z ropy naftowej w procesach destylacyjnych.Destylaty oleju napędowego mają temperatury wrzenia znacznie wyższe (180-350 °C) niż destylaty, z których .Dział hurtowej sprzedaży paliw został utworzony w 2009 r. jako część firmy TOTAL POLSKA Sp.. Lekkie oleje opałowe i pozostałe oleje napędowe.. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSI ĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu.KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 453/2010 Data sporządzenia: 06.06.2016 Aktualizacja: OLEJ NAPĘDOWY GRZEWCZY EKOTERM PLUS Wersja: 1.0CLP Strona 2 z 12 H315 Działa drażniąco na skórę..

Zajmujemy się przerobem ropy naftowej na benzyny bezołowiowe, olej napędowy, olej opałowy, paliwo lotnicze, tworzywa sztuczne i wyroby petrochemiczne.

Jak wynika z karty charakterystyki tego paliwa, podstawowa wartość CFPP wynosi tu -20 stopni Celsjusza, ale dla "oleju napędowego spełniającego wymagania klimatu arktycznego" jest to już -32 stopnie Celsjusza.OLEJ NAPĘDOWY Z FAME Karta charakterystyki Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 2015/830 15/03/2019 PL (polski) 5/10 W razie konieczności należy powiadomić odpowiednie władze zgodnie ze stosownymi przepisami W razie konieczności otoczyć produkt wałem ochronnym z suchej ziemi, piasku lub innego .Spółka wchodząca w skład grupy kapitałowej PKN ORLEN, zajmująca się produkcją i dystrybucją środków smarnych dla motoryzacji oraz przemysłu, płynów eksploatacyjnych i kosmetyków.. Benzyna silnikowa.. sekretariat: (0-42) fax: (0-42) Identyfikacja preparatu Nazwa preparatu: LOTOS ODMRAŻACZ DO PALIWA ODPAL Zastosowanie: Preparat przeznaczony jest jako dodatek do benzyny i oleju .. Olej napędowy Ekodiesel ULTRA zawiera pakiet dodatków uszlachetniających poprawiający smarność i odporność na utlenianie, zmniejszający zadymienie spalin, działający przeciwkorozyjnie i biobójczo, o działaniu deemulgującym oraz przeciwpiennym, może również zawierać znacznik, a dzięki zawartości w detergentów poprawia się czystość wtryskiwaczy paliwa.Olej do osi U i L - karta charakterystyki (polski) 0.15 MB pobierz: L-AN 22, 32, 46, 68, 100, 150 - karta charakterystyki (polski) 0.14 MB pobierz:Charakterystyka BIO100 (estry metylowe kwasów tłuszczowych) jest biopaliwem produkowanym na bazie olejów roślinnych, przeznaczonym do pojazdów z silnikiem diesla.KARTA CHARAKTERYSTYKI Olej napędowy str. 4/17 Sekcja 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do rodowiska 6.1 Indywidualne rodki ostrożno ci, sprzęt ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych Ograniczyć dost p osób postronnych do obszaru awarii do czasu zakończenia odpowiednich operacji oczyszczania.K ARTA CHARAKTERYSTYKI Olej smarowy (888100002441) Olej smarowy (888100002441) [30.09.2016] Strona 1/9 Karta charakterystyki zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu REACH (zm. rozp..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt