Protokół komisji rewizyjnej pzw wzór

Pobierz

wyboru Prezesa koła: Porządek Walnego ZebraniaPorządek obrad - wzór [30.5 KB] Regulamin obrad - wzór [50 KB] Protokół komisji mandatowej [25.5 KB] Protokół komisji uchwał i wniosków [38 KB] Sprawozdanie sądu [37.5 KB] Sprawozdanie komisji rewizyjnej [95.5 KB] Formularz obsługi WZK [337.21 KB]PZW Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał.. Porządek obrad walnego zebrania.. 1 Wzór: Druk OSP15.. Komisja uchwał i wniosków po wysłuchaniu sprawozdania z działalności Zarządu, sprawozdań Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, dyskusji oraz po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych na walnym zgromadzeniu wniosła pod głosowanie kolejne następujące uchwały w sprawie:PROTOKÓŁ.. ZEZWOLENIA OKRESOWE.. Złożono sprawozdania z działalności Zarządu Koła: Prezes Zarządu Koła kol.. Co to jest PZD ; Hymn i Godło PZD; Jednostka Krajowa.. PZW, §11 pkt.. Zbigniew Nowak - członek Przeprowadziła w dniu 28.11.2019r.. Komisja uchwał i wniosków po wysłuchaniu sprawozdania z działalności zarządu, sprawozdań komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego, dyskusji oraz po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych na walnym zgromadzeniu wniosła pod głosowanie kolejne następujące uchwały w sprawie:Zostały one podjęte zwykłą większością głosów i są integralną częścią protokołu z zebrania sprawozdawczo - wyborczego oraz niniejszego protokołu.. Protokół z konstytuującego się Zarządu Koła PZW..

Protokół komisji uchwał i wniosków.

Komisja Rewizyjna w składzie: 1.Podpisy członków Komisji Rewizyjnej OSP : 1._____ 2._____ 3._____., dnia .201.r.. (miejscowość) *) niepotrzebne skreślić.. kontrol ę działalno ści statutowej i finansowej za okres odPROTOKÓŁ.. Komisji Rew.. zgłoszenia kandydata na Prezesa koła: Protokół Komisji Skrutacyjnej dot.. Szczerba Zygmunt - członek.. swadzie w obecnošci skarbnika kola Zdzislawa Gduli przeprowadzila kontrolç raportów finansowych za okresProtokół Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Słowiniec z kontroli przeprowadzonej w dniu 11.. Płatne WYŁĄCZNIE poprzez E-ZEZWOLENIA.. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OSP .. 7) podjęcie uchwały o wyborze Zarządu Stowarzyszenia.Wzór protokołu Komisji Skrutacyjnej (wybór członków zarządu / komisji rewizyjnej).PROTOKÓŁ Komisji Rewizyjnej Rodzinnego Ogrodu Działkowego "WŁOSAŃ" z oceny działalności Zarządu ROD"WŁOSAŃ" za okres 01.01.2017 do 31.12.2017. Rejestr połowu ryb dodatkowy - format PDF.Uchwała w sprawie wyboru Prezesa Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego Koła, Delegatów , Zastępców Delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów.. Huszaluk Andrzej - sekretarz.. Komisji Rewizyjnej Koła PZW OSW Rogóżno z kontroli.. Krajcarski Marian — czlonek W dniu 20.07.2013 Komisja Rewizyjna w/w.. w dniu …………………………… Komisja w składzie: 1.. Protokół Komisji Mandatowej stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Protokołu..

Przewodniczący komisji ………………………………………….

na walne zebranie sprawozdawcze członków OSP.. Kwestionariusz delegata i zastępcy delegata na OZD.. Jarzyóski Leszek — sekretarz 3.. 3 Statutu PZW oraz Regulaminu Organizacyjnego Koła PZW) oraz w oparciu o upoważnieniePROTOKÓŁ Komisji Rewizyjnej Koła PZW Mełgiew z kontroli przeprowadzonej w kole w dniu 28.11.2019r.. Komisja rewizyjna w składzie: 1.. Przedmiotem kontroli Komisji Rewizyjnej była działalność Stowarzyszenia oraz praca Zarządu.. Komisji Rewizyjnej Koła PZW OSW Rogóżno z kontroli.. Uchwała w sprawie nadania tytułu Członka Honorowego PZWProtokół Komisji Mandatowej: Protokół Komisji Wyborczej dot.. Komisja Rewizyjna Rodzinnego Ogrodu Działkowego "WŁOSAŃ" w składzie: Zbigniew Jabłoński - Przewodniczący Zbigniew Drużkowski - SekretarzWzory dokumentów; Porady prawne.. Sawicki Wincenty - członek .Druki do pobrania.. Protokół Komisji Wyborczej - lista kandydatów do władz i organów oraz delegatów i zastępców Koła.. 6) wybór Komisji Skrutacyjnej dla wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.. ……….. złożył sprawozdanie z działalności merytorycznej za rok 2019;Wzór1 ……………… Pieczęć Koła PROTOKÓŁ KOMISJI MANDATOWEJ wybranej na Sprawozdawczym Walnym Zgromadzeniu Członków Koła PZW ……………………………………………………….. Biuletyn Informacyjny; Działkowiec; Zielona Rzeczpospolita; Informator; Inne; Broszury ; Archiwum; English..

Krajowa Rada; Komisja Rewizyjna Protokół komisji mandatowej.

"WZÓR" PROTOKÓŁU Komisji Rewizyjnej Koła PZW / nazwa/.. z kontroli przeprowadzonej w kole PZW nr …….. w miejscowości ……………… w dniu .. Komisja Rewizyjna Koła w składzie:Zostały one podjęte zwykłą większością głosów i są integralną częścią protokołu z zebrania sprawozdawczo-wyborczego oraz niniejszego protokołu.. przeprowadzonej w kole w dniu 01.12.2009 r. Komisja Rewizyjna w składzie: Watrak Leszek - przewodniczący.. przeprowadziła w dniu 01.12.2008 roku kontrolę działalności statutowej i finansowej za.Rewizyjnej PZW z Wrocławia ( w oparciu o §49 pkt.3 Reg.. Robert Świerszcz - przewodnicz ący 2.. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej - wzór z łowiskami i stanicami pdf, doc. 16.. Grzegorz Dolecki - sekretarz 3. propozycji do sądu koleżeńskiego koła: Protokół Komisji Wyborczej dot.. 2. REJESTR POŁOWU RYB.. Protokół kontroli finansowej 2020 - PDF DOC. 19.. Instrukcja wypełniania Rejestru połowu ryb - format PDF.. 2.z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Kola Nr 18 "San" w LeŽajsku Komisja w skladzie: l. Kuras Aleksander — przewodniczqcy K.R.. przeprowadzonej w kole w dniu 01.12.2008 r. Komisja Rewizyjna w składzie: Pierepienko Robert - sekretarz.. ZEZWOLENIE OKRESOWE do kontroli można okazać na telefonie typu smartfon lub wydrukowane na papierze..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt