Na podstawie opisów rozpoznaj mniejszości narodowe żyjące w polsce

Pobierz

Pod każdą z map przedstawiających obszary zamieszkiwane głównie przez wyznawców jednej religii wpisz nazwę tej religii, wybraną spośród podanych.. Jerzy Tomaszewski: Ojczyzna nie tylko Polaków: mniejszości narodowe w Polsce w latach seria: Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce ISBN 978 - 83 .Można także uczestniczyć odpowiedzieć lub odpowiedzieć na pytanie "Na podstawie poniższych opisów rozpoznaj rośliny uprawiane w Polsce, a następnie podaj ich nazwy: A.Roślina zbożowa,której zasiewy zajmują w Polsce najwięcej proczęt obszaru ornych.Daje…".. W skład tego parku narodowego wchodzi część największej wyspy w Polsce.. Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym mniejszości wymienia następujące mniejszości narodowe prawnie uznane na terenie Polski: - Białorusini.. a) W krajach Europy Zachodniej wydobycie maleje, rośnie w krajach pozaeuropejskich, np.Ambox Content.svg Niektóre informacje zawarte w artykule wymagają weryfikacji.. Zdający: 3) wymienia mniejszości narodowe i etniczne oraz grupy migrantów (w tym uchodźców) żyjące obecnie w Polsce i przedstawia przysługujące im prawa; na podstawie samodzielnie zebranych materiałów charakteryzuje jedną z tych grup (jej historię, kulturę, obecną sytuację).. Zadanie 24.. Ponadto, tereny województwa pomorskiego zamieszkują Kaszubi, społeczność posługująca się językiem regionalnym..

Na podstawie opisów rozpoznaj mniejszości narodowe żyjące w Polsce.

IV Liceum Ogólnokształcące im.. Według ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym mniejszości te są wyodrębniane na podstawie łącznie sześciu kryteriów, w szczególności mniejszej niż pozostała ludność, liczebności i .Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce definiuje ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym: 1. e, odpowiedzi odeślij do sprawdzenia.. a) Napisz, która z grup krajów oznaczonych na mapie sygnaturami: A, B, C nie należy do rodziny języków indoeuropejskich.Wymień trzy najpowszechniejsze wyznania w Europie Uzupełnij opis wykresu, wpisując brakującą nazwę wyznania.. Opis Liczą w Polsce około 200-300 tysięcy osób.. Karty pracy ucznia zakres podstawowy.. WSTĘPII.. Zapisz ich nazwy: a) Najlepiej w Polsce wykształcona rzeźba krasowa; Maczuga herkulesa- .. b) Dobrze zachowany fragment pierwotnej puszczy porastającej niegdyś Polskę; rezerwat żubrów- .. c) Najpiękniejszy w Polsce przełom rzeczny .SPIS TREŚCII.. CHARAKTERYSTYKA MNIEJSCOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCHV.. Tatarzy.. Zamieszkują głównie południowo-wschodnie i północne obszary Polski.Charakterystyka mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce..

Na podstawie opisów rozpoznaj mniejszości narodowe żyjące w Polsce i wpisz do tabeli ich nazwy.

TOŻSAMOŚĆ NARODOWA I ETNICZNA MNIEJSZOŚCIIII.. (np. Romowie czy Tatarzy).Uzupełnij tabelę.. - Czesi.. KEN Poznań Ćwiczenia na fakultet 2011/12 11.. - Ukraińcy.Na podstawie zamieszczonych opisów rozpoznaj źródła energii.. Podczas przeprowadzonego w 2011 r.Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce - polskie ustawowe określenie oddzielnych, mniejszych niż dominująca, grup społecznych zamieszkujących Rzeczpospolitą Polską.. ludność mieszkającą w Polsce w miastach i na wsi.. (podaj nazwisko i klasę w tytule e-maila): 1.. (2 pkt) Na podstawie opisów rozpoznaj mniejszości narodowe żyjące w Polsce i wpisz do tabeli ich nazwy.. Charakterystyka mniejszości Wstecz.. Do kolejnych opisów w tabeli należy dopisać nazwy następujących mniejszości narodowych i etnicznych Odpowiedź na zadanie z Oblicza geografii 2. a) Wpisz na mapie literą A obszar o dominacji mniejszości niemieckiej.. Dopasuj park narodowy do odpowiedniego opisu.. Największy europejski gryzoń; prowadzi ziemno-wodny tryb życia, buduje żeremia - _____.. Mniejszością narodową, w rozumieniu ustawy, jest grupa obywateli polskich, która spełnia łącznie następujące warunki: 1) jest mniej liczebna od pozostałej części ludności .Litwini to mniejszość narodowa tradycyjnie zamieszkała na północnych terenach województwa podlaskiego..

(2 pkt) Na podstawie opisów rozpoznaj mniejszości narodowe żyjące w Polsce i wpisz do tabeli ich nazwy.

Park ten został utworzony, aby chronić krajobraz pojezierny oraz różnorodne ekosystemy wodne (występuje tam m.in. ponad 40 jezior).. a) Napisz, która z grup krajów oznaczonych na mapie sygnaturami: A, B, C nie należy do rodziny językówgłówne grupy wyznaniowe w Polsce.. Do weryfikacji: Dane statystyczne Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce - polskie ustawowe określenie oddzielnych, mniejszych niż dominująca, grup społecznych zamieszkujących Rzeczpospolitą Polską.. Demografia Zadanie 64.. Naród i mniejszości narodowe.. a) Wpisz obok każdego opisu formacji roślinnej jej nazwę.. Wpisz ich nazwy.. W tabeli przedstawiono bilans ludności Polski w 2006 r. Na podstawie danych zawartych w tabeli oblicz: − saldo migracjistep B 2. sawanna A 3. tajga D Egzamin maturalny z geografii Poziom rozszerzony 11 Zadanie 24.. Nie bój się dzielić, chociaż wciąż nie jest w porządku.Prawa jednych i drugich są zagwarantowane konstytucyjnie.. Na podstawie wykresu przedstawiaj ącego ruch naturalny ludności w Polsce w latach 1946 - 1999: a) scharakteryzuj zmiany przyrostu naturalnego w tym okresie (w charakterystyce posłuż się odpowiednimi wartościami obliczonymi na podstawie wykresu), b) wyjaśnij przyczyny jednej z opisanych przez Ciebie zmian..

Naród i mniejszości narodowe.

następujące zadani.. (2 pkt) Na mapie przedstawiono rozmieszczenie wybranych rodzin i grup językowych w Europie.. (2 pkt) Na mapie przedstawiono rozmieszczenie wybranych rodzin i grup językowych w Europie.. Egzamin maturalny z geografii Poziom rozszerzony 11 Zadanie 24.. TYPOLOGIA MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCHIV.. buddyzm, hinduizm, islam, judaizm, katolicyzm, prawosławie (i inne .9.. Liczą w Polsce około 200-300 tysięcy osób.. - Rosjanie.. Narodowość litewską podczas przeprowadzonego w 2011 r. Narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań zadeklarowało 7374 obywateli polskich (wedle danych poprzedniego Narodowego spisu powszechnego z 2002 r. liczebność .Na podstawie opisów rozpoznaj gatunki ssaków żyjących w Polsce.. Według ustawy z 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym .Zadanie 64.. Parki narodowe: Wioliński PN, Wigierski PN, Karkonoski PN Opisy: 1.. Według ustawy z 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym mniejszości te są wyodrębniane na podstawie łącznie sześciu .Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce - grupy społeczne zamieszkujące Polskę identyfikujące się z innym narodem niż polski.. Zamieszkują głównie południowo .żyjące w Polsce (liczebność, historia, kultura, religia itp.); wymienia prawa, które im przysługują.. WNIOSKI KOŃCOWEVI.. PRACA DOMOWA.. BIBLIOGRAFIA I. WSTĘPDo najczęściej stosowanych kryteriów członkostwa w mniejszościach narodowych i etnicznych zlicza się obok pochodzenia: język, wyznanie oraz tożsamość,…Mniejszości Narodowe i Etniczne MENU.. b) Spośród podanych mniejszości wskaż tę, która dominuje na obszarze oznaczonym literą B. 1. litewska 2. tatarska 3. ukraińska 4. białoruska Zadanie 12 (2 pkt)Tokelau Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce Mniejszość narodowa Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych w art. 27 W Państwach, w których seria: Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce ISBN 978 - 83 - 7666 - 258 - 9.. Największy drapieżnik z rodziny psowatych występujący w Polsce - _____.. Białorusini to mniejszość narodowa tradycyjnie zamieszkała na południowo-wschodnich terenach województwa podlaskiego.. Największy z żyjących w Polsce przedstawicieli jeleniowatych; potrafi pływać - _____.Na podstawie dostępnych źródeł oraz poniższych opisów rozpoznaj parki narodowe w Polsce.. Uczeń: 2) wymienia mniejszości narodowe i etniczne oraz grupy imigrantów (w tym uchodźców) żyjące obecnie w Polsce i przedstawia przysługujące im prawa; na podstawie samodzielnie .Na podstawie opisów rozpoznaj parki narodowe.. Wykonaj .. Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce oraz ich języki; Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 - mniejszości narodowe i etniczne oraz język regionalnyRóżnica między mniejszością narodową, a etniczną polega na tym, że mniejszość narodowa jest większością w innym państwie (np. mniejszość niemiecka w Polsce jest większością w Niemczech), a mniejszość etniczna nie jest większością NIGDZIE..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt